WASSANIM

 Als verdedigen geen vechten meer is maar een kunstvorm pas dan zal men innerlijke kracht vinden.

Algemene voorwaarden 2019.


 • Het is leden strikt verboden misbruik te maken van het geen zij leren tijdens de lessen Tang Soo Do en alle andere cursussen. Tenzij puur uit zelfverdediging voor eigen lichaam of bescherming van uw naasten. ( We praten dan over noodweer ) artikel 41 wetboek van strafrecht. 1 Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.2 Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.
 • Bij wangedrag zal betrokkene worden geschorst c.q. geroyeerd en verliest daarbij alle rechten doch behoudt alle plichten.
 • Uiteraard zal de leiding van Wassanim Tang Soo Do altijd beide kanten aan horen en daaruit zijn conclusie trekken.
 • Leden dienen 15 min. Voor aanvang van de les aanwezig te zijn indien men verhindert is dient men dit tijdig te vermelden aan de hoofdinstructeur. Dat kan per mail, SMS of WhatsApp .
 • Leden dienen met een schoon lichaam aanwezig te zijn, nagels geknipt geen scherpe randen, geen sieraden om of in het lichaam, ter bescherming van uzelf en uw overige Tang Soo Do beoefenaars. ( tenzij goed afgeplakt )
 • Bij elke les dient u een schoon en gestreken Do Bohk ( uniform ) te dragen.
 • De sportschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van schade of ongevallen die, uit welke oorzaak dan ook zijn ontstaan tijdens het verblijf in de gehuurde accommodatie. Dit met inbegrip zoekgeraakte en/ of achtergebleven voorwerpen .
 • Leden dienen zich te houden aan de instructies van de Leraar of de daardoor aangewezen aanwezige assistent(en) op volgorde van rangorde, en zal de integriteit en de kennis van deze personen nooit in twijfel trekken .
 • Volwassenen en of kinderen met lichamelijke en of neurologische klachten worden alleen toegelaten in de les met schriftelijke toestemming en advies van behandelend arts daar Sportschool wassanim niet gespecialiseerd is in het behandelen van dergelijke situaties, maar wel zijn uiterste best zal doen om een ieder lid evenredig te behandelen.
 • Bij ondertekening dient men uitsluitsel te geven over de gezondheid situatie en verklaren dat men Sportschool Wassanim niet aansprakelijk zal stellen voor eventuele geleden schade ten gevolge van de eventuele verzwegen gezondheid situaties .
 • Het is niet toegestaan om de hal met straatschoenen te betreden i.v.m. de hygiëne daar de leerlingen met blote voeten trainen.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming in het gehuurde pand geluid, en of filmopnamen te maken en deze openbaar te maken.
 • Alle genomen foto’s genomen door de sportschool of door haar aangewezen personen, kunnen zonder toestemming van de personen voor reclame doeleinden c.q. krant artikelen worden gebruikt , het zij met of zonder vermelding van naam en toenaam.
 • Sportschool Wassanim is aangesloten bij de Holland Tang Soo Do Organisatie.
 • Lidmaatschap geet recht op deelname aan examens en activiteiten georganiseerd oor de HTSDO.
 • Je ontvangt een ledenpas met o.a. een handleiding, 3 patches, Koreaanse vlag. Nederlandse vlag & paspoort & graduatiekaart.
  Leden ontvangen ook een persoonlijk ID pasje van de sportschool zelf, deze wordt ingenomen bij wangedrag, voorkom deze maatregel en gedraag u naar de normen en waarden binnen en buiten de Lessen
 • Bij inschrijving dient u 2 pasfoto’s in te leveren samen met € 12,50 administratie kosten.
 • Contributiegelden dienen 7 dagen voor aanvang van de lessen te worden overgemaakt op Rabobank NL02 Rabo 01394.72.924    t.n.v. Sportschool Wassanim onder vermeldding van naam lid. U dient altijd uw persoonlijk lidmaatschapskaart en contributie kaart mee te nemen naar de les.   
 • Als blijkt dat betalingen niet tijdig zijn voldaan, kunt u helaas niet worden toegelaten tot de les.
 • Examen gelden dienen altijd contant te worden voldaan voor aanvang van het examen met alle benodigde formulieren ,anders kan er niet worden deelgenomen hieraan.
 • Indien u wenst op te zeggen dient u dit schriftelijk 1 maand voor beëindiging van de lopende periode te doen. Voor minderjarigen dient dit te geschieden door een der ouders of wettelijke vertegenwoordiger .
 • Als een lid door een zeer ernstige blessure of een langdurige ziekte ( langer dan 1 maand ) niet kan trainen kan in overweging worden genomen de contributie tijdelijk stop te zetten , met een maximum van 3 maanden. Tenzij men een doktersverklaring kan tonen. In alle overige gevallen wordt er geen enkele vorm van stopzetting overwogen.
 • Tijdens de school vakanties en feestdagen zijn er geen lessen. Er wordt gewoon contributie betaald, gemiste uren door omstandigheden kunnen worden ingehaald in overleg met de leiding.
 • Contributie gelden, cursusgelden en elke andere opleiding die aangeboden wordt kunnen jaarlijks worden verhoogt .v.m. stijgende huur en/of materiaalkosten.
 • Offertes die worden gemaakt voor diverse opleidingen .q. cursussen zijn per definitie geldig voor de duur van de opleiding en aangeboden cursus. Deze kunnen variëren per het aangebodene.   
 • Contributie gelden zijn excl. Examengelden en diploma’s en banden.
 • Restitutie van contributie(s) vindt nimmer plaats.
 • Cursus gelden worden voor 50% vergoed over de resterende lessen als blijkt dat er uit duidelijk medische noodzaak er niet verder kan worden getraind , denk hier bv aan beenbreuk, armbreuk of ernstige ziekte , de beslissing voor deze vergoeding ligt ten aller tijde bij de Sportschool.
 • Ook voor de Cursusgelden telt 7 dagen van te voren betalen anders kan er niet gestart worden dit kan op NL02 Rabo 01394.72.924 met vermelding van naam cursist.
 • * Wassanim Tang Soo Do* is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34391913.
 • Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koop handel te Amsterdam.
 • Op verzoek zal ik u een kosteloos exemplaar doen toezenden
  .